سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی فرداد – کارشناس ارشد GIS و سنجش ازدور
میرمسعود خیرخواه زرکش – هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
مرجان کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
فرشاد همتی – کارشناس ارشد GIS و سنجش ازدور

چکیده:

کاهش موادزائد به هرروشی ازمنشا بازیافت و تبدیل مواد زاید روشهایی هستند که بطور گسترده ای درمدیریت موادزاید مورد استفاده قرارمیگیرند موادزائدجامد جزجدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید انواع این پسماندها ازمهمترین عوارض نامطلوب زیست محیطی عصرحاضر است دفن و امها بهداشتی و اصولی پسماندهای شهری مثل هرپروژه مهندسی دیگر به اطلاعات پایه و برنامهر یزی دقیق نیازمند است هدف اصلی مطالعه جاری اعمال عملیات تحلیل های مکانی با بهره گیری ازفناوری GIS تکنیک و داده های سنجش ازدور وروش منطق فازی به منظور مکان یابی محدوده های مناسب با حداقل اثرات سو زیست محیطی برای دفن زباله های شهری محدوده مورد پژوهش می باشد درمرحله اول عوامل و ضرایط موثردرمکان یابی محل دفن پسماند شهری که بطور کلی شامل پارامترهای زمین شناختی فنی و زیست میحطی اجتماعی – اقتصادی و هیدرولوژی شناسایی شده که پس ازگردآوری بصورت رقومی به محیط نرم افزار GIS وارد و پایگاه های اطلاعاتی تشکیل شد. درنهایت مکانهای مناسب با توجه به شرایط طبیعی برای دفن پسماند براساس تابع فازی AND تعیین گردید.