سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه فاضل نجف آبادی – دانشگاه یزد
محسن هادی زاده –
علی اصغر علمداریزدی –

چکیده:

در مهندسی پارچه بافته شده با محافظت خوب در برابر اشعهی ماورای بنفش، عوامل مختلفی باید در نظر گرفته شود. ساختارپارچه بافته شده، خواص فیزیکی و عملیات تکمیلی عواملی هستند که اثر مستقیم روی فاکتور محافظت پارچه در برابر اشعهیماورای بنفش دارد. این مقاله یک مدل منطق فازی برای پیش بینی فاکتور محافظت پارچههای پنبهای بافته شده در برابر تابش اشعهی ماورای بنفش را ارائه می دهد. متغیرهای ورودی وزن و ضخامت پارچه و متغیر خروجی فاکتور محافظت در برابر اشعهیماورای بنفش، فازی ساز شده و توابع عضویت مثلثی برای زیر مجموعههای فازی بکار گرفته شده است. نتایج به دست آمده موافقت خوبی با دادههای تجربی دارد و متوسط درصد قدرمطلق خطا در این مدل، بطور قابل ملاحظهای کم است.