سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدیقه ملکی – دانشجویکارشناسی ارشد علوم خاک
علی شهریاری – دانشجوی دکترا علوم خاک
فرهاد خرمالی – دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشاد کیانی – استادیارگروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کشاورزی دقیق تکنیکی است که دسترسی به تولیدات پایدار کشاورزی را فراهم می آورد و در همین راستا اساس توسعه آن را تغییر پذیری خاک و تجزیه و تحلیل تغییر پذیری عملکرد تشکیل میدهند از طرفی با استفاده از روش طبقه بندی پیوسته می توان ضمن نمایش تغییرات پدیده ها در طبیعت پیوستگی این تغییرات را حفظ کرد نظریه مجموعه های فازی ابزار مناسبی برای مطالعه و نمایش این پیوستگی می باشد این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم متغیرها و سیستمهایی را که نادقیق هستند صورتبندی ریاضی بخشد و زمینه را برای استدلال استنتاج کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد. در مسائل خاک شناسی به دلیل وجود ریسک بالای این بخش و وجود داده های نادقیق برنامه ریزی فازی به دلیل امکان دخالت دادن داده های نادقیق نسبت به مدلهای کلاسیک برنامه ریزی ریاضی دارای کاربرد و انعطاف پذیری بیشتری بوده و نتایج بدست آمده اعتمادپذیرتر است.