سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا بزرگمهرنیا – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی
بهنام امینی – دکتری راه و ترابری و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران
سعید بزرگمهرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه گیلان، کارشناسخط و سازه

چکیده:

مدلهای انتخاب وسیله نقلیه بر اساس رفتار مسافران در انتخاب شیوههای مختلف حمل و نقل ایجاد میشوند. از آنجا که انسان به عنوان عامل انتخاب کننده وسیله سفر، دارای خصوصیات رفتاری متفاوت وتصادفی است، مدلهای ریاضی غیر احتمالی نمیتوانند به صورت کامل رفتار انسان را در انتخاب وسیله نقلیه سفر برون شهری بیان نمایند.هدف از این تحقیق، وارد کردن هر چه بیشتر ویژگیهای رفتاری مسافران درمدلهای انتخاب وسیله نقلیه سفر برون شهری و واقعیتر کردن نتایج مدلها با کاربرد منطق فازی در آنهاست. در این راستا برای مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری از یک مدل لاجیتآشیانهای تودرتو استفاده میگردد. جهت در نظر گرفتن رفتار مبهم انسان در این مدل، متغییرهای توابع مطلوبیت هر آشیانه با استفاده از الگوریتم خوشهبندی کاهندهی فازی، فازیسازی شدهاند. سپسپرداختمدل با استفاده از روش بیشینه احتمال انجام پذیرفته است. نتایج این مدل با اطلاعات انتخاب سفر شهرها مقایسه شده که حاکی از رضایتبخشبودن روند مدلسازی است.