سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیبه شرافتمند – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
حسین مهرابی بشرآبادی – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر باغستانی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی

چکیده:

رشد بخشکشاورزی همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح بوده است بنابراین مسائل مربوط به حفظ ظرفیت تولید و در عین حال توجه به مسائل زیست محیطی این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است این مطالعه به بررسی رابطه میان مصرف انرژی سرانه بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی ایران طی سالهای ۸۵-۱۳۵۵ درقالب منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته است نتایج بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بخش کشاورزی ایران نشانداده است که طی دوره مورد بررسی مصرف سرانه انرژی بخش کشاورزی به عنوان معیاری از مشکلات زیست محیطی همگام با رشد بخش کشاورزی افزایش یافته است.