مقاله کاربرد منحنی یادگیری برای تعیین تعداد دفعات انجام مهارتهای بالینی منتخب تنظیم خانواده کارآموزان بهورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۲ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد منحنی یادگیری برای تعیین تعداد دفعات انجام مهارتهای بالینی منتخب تنظیم خانواده کارآموزان بهورزی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات تنظیم خانواده
مقاله منحنی یادگیری
مقاله مهارت بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی مقدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زوبین فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی القار نیره
جناب آقای / سرکار خانم: سردارآبادی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی اقدس
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر سلمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش بالینی، وسیله ای است که کارآموزان از طریق آن، به طور مستقیم در موقعیت تبدیل اطلاعات نظری به عملی قرار می گیرند. مطالعه حاضر با هدف تعیین استاندارد آموزشی برای دفعات انجام مهارت های بالینی تنظیم خانواده بر اساس منحنی یادگیری انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه از نوع سری زمانی است که در سال ۹۱-۱۳۹۰ بر روی ۵۴ کارآموز بهورزی مشغول به تحصیل در پایه اول آموزشگاه بهورزی مشهد، نیشابور و تربت جام انجام شد. افراد به شیوه سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته و شامل اطلاعات فردی کارآموزان بهورزی و چک لیست ارزیابی تبحر بالینی بهورزان جهت انجام مهارت های تنظیم خانواده بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های کروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه، منحنی یادگیری مهارت های بالینی نشان داد که با انجام مهارت ها به تعداد ۳۰-۲۱ بار، میزان تبحر کسب شده در حد کفایت (بیشتر از ۷۵ درصد) می باشد و با افزایش دفعات انجام مهارت در طول ۱۵ هفته کارآموزی، سطح تبحر تغییر معنی داری نداشت و ثابت ماند. استاندارد دفعات مورد نیاز انجام مهارت های تنظیم خانواده، ۲۱ تا ۳۰ دفعه می باشد.
نتیجه گیری: تعداد دفعات مورد نیاز برای انجام مهارت های تنظیم خانواده، حداکثر ۳۰ بار می باشد. این تعداد دفعات، کمتر از تعدادی می باشد که در بالین جهت کارآموزان بهورزی پیش بینی شده است. بنابراین با استفاده از منحنی یادگیری، می توان ضمن تعیین تعداد دفعات استاندارد برای انجام یک مهارت بالینی و فراهم نمودن امکان تمرین کافی برای دستیابی به تبحر لازم، ایجاد ماندگاری در یادگیری، در وقت و هزینه برای آموزش مهارت ها نیز صرفه جویی کرد.