سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد زهساز – دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
هادی مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی یگانه – کارشناس ارشد، شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا

چکیده:

در این مقاله به منظور تحلیل رفتار تغییر شکلهای بزرگ مواد،یک مدل ساختاری با استفاده از تابع تسلیم اعوجاجی و مفهوم چرخش پلاستیک ارائه شدهاست. در این مدل سختشوندگیهای همسانگرد، سینماتیک و اعوجاجی در تابع تسلیم لحاظ شدهاند و سپس با کاربرد قانون جریان وابسته بر روی تانسور نرخ تغییر شکل، رابطهی ماکروسکوپیک مربوط به چرخش پلاستیک اصلاح شدهاست. در ادامه با استفاده از رابطهی نمایی قانون سختشوندگی همسانگرد و همچنین معادلهی آرمسترانگ- فردریک برای سختشوندگی سینماتیک، تانسورهای تنش کوشی و زمینه در مسألهی برش ساده با استفاده از نرخ همگرد چرخش زیر ساختارهای ماده بدست آمده و نتایج حاصله با نتایج مربوط به نرخهای دیگر مقایسه شدهاست.