سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
میر خالق ظیاء تبار احمدی – استاد گروه مهندسی آب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قاسم آقا جانی – مربی گروه مهندسی آب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی شاهنظری – استادیار گروه مهندسی آب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

جریان آب درزیرزمین از قوانین ریاضی از جمله معادله لاپلاس که اساس ژئوتکنیکی دارد و دررسم شبکه جریان استفاده می شود پیروی می کند دراین پژوهش به جمع آوری داده های اندازه گیری شده از اراضی زهکشی شده پردخته و سپس داده ها برای تجزیه و تحلیل به نرم افزار داده شد خروجی بدست آمده شکلهایی است که مسیر جریان آب زیرزمینی را مشخص می نمایند با بررسی روند حرکت آب درزهکش هایی زیرسطحی می توان از عملکرد آنها آگاه شد و اگراحیانا زهکش ها دچار پدیده گرفتگی شده باشند درهمان مراحل ابتدایی شروع این پدیده نسبت به رفع مشکل به وجود آمده اقدام نموده و خسارت ناشی از این امر را به حداقل برساند.