سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران
امین حواران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دب

چکیده:

آلیاژ های حافظه دار شکلی SMA)مصالحی هستند که دارای کرنش ارتجاعی بالا و کرنش غیرارتجاعی تحت کنترل هستند. از آنها می توان بهعنوان مصالحی جهت بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها استفاده نمود. هدف این مقاله بررسی رفتار لرزه ای بادبندهایX شکلی است که در محل اتصال آن ها به تیر و ستون از مواد حافظه دار شکلی استفاده شده است. به منظور بررسی تاثیر آلیاژهای حافظه دار شکلی درکاهش آسیب پذیریسازه ها، چند قاب بادبندی شدهX شکل سه دهانه با ارتفاع های گوناگون که بر اساس آیین نامه های موجود کشور بارگذاری و طراحی شده اندمورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از نرم افزارOpensees رفتار بادبندهای فوق در دو حالت با و بدون آلیاژ های حافظه دار شکلی (در محل اتصال بادبندها به اتصالات تیر- ستون) مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی رفتار آنها از تحلیل غیر خطی دینامیکی افزاینده، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از آلیاژ های حافظه دار شکلی، شکل پذیری مهاربندها را به طور چشمگیری افزایش و تغییر مکان ها را کاهش می دهد