سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی رشوند – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک، پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی دا
سعید میرزایی – دانشیار پژوهش، پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه ش

چکیده:

مشتقهای افقیو قائم میدان پتانسیل بعنوان ابزاری مناسب جهت تشخیص مرز ساختارهای زمینشناسی بکار گرفته میشوند.انواع مختلف مشتقهای میدان پتانسیل فیلتری بالاگذر هستند که تغییرات با فرکانس بالا در میدان پتانسیل (ناشی ازچشمههای ایجاد بیهنجاری سطحی) را تقویت کرده و بشدت به سطح نوفه موجود در دادهها حساس هستند. در این مطالعه، مشتقهای کسری میدان مغناطیسی به عنوان راهکاری مناسب در تفسیر دادهها با سطح نوفه بالا بررسی شده است. جهتبررسی کارایی مشتقهای کسری، نتایج حاصل از مشتقهای افقی و قائم مرتبههای کسری مدل مصنوعی تولید شده به روش پیشرو با سطح نوفه تصادفی متفاوت، نشان داده شده است. نتایج حاصل از اعمال مشتقهای کسری بر روی دادههای مغناطیسی با سطح نوفه متفاوت، استفاده از مشتقهای کسری در یافتن بهترین مرتبه مشتق جهت حصول حد مطلوب تفکیکپذیری مکانی و حداکثر جدایش بیهنجاریهای کوچک از بیهنجاریهای بزرگ منطقهای در تفسیر دادههای میدان مغناطیسی را نشان میدهد