مقاله کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر و همبستگی آن با اثر بخشی مدیریت تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ارتقای سلامت از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر و همبستگی آن با اثر بخشی مدیریت تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی
مقاله مدیریت کیفیت فراگیر
مقاله مدیریت تربیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: متقی محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مدیریت کیفیت فراگیر بر رضایت مشتریان و اثربخشی نیز بر انجام دادن کارهای شایسته یا درست در سازمان تمرکز دارد. هدف این پژوهش تعیین کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر و همبستگی آن با اثر بخشی مدیریت تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، ۹۲ نفر از کارشناسان تربیت بدنی که در ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی مشغول به خدمت بودند به روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطلاعات به وسیله «پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر» (Total Quality Management Questionnaire) و «پرسشنامه اثر بخشی» (Effectiveness Questionnaire) جمع آوری شد. روایی محتوای پرسشنامه ها با نظر متخصصین و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۴ استفاده شد.
یافته ها: نتایح نشان داد که بین بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر (۰٫۰۰۱=P) در تربیت بدنی دانشگاه ها و همچنین میزان اثر بخشی (۰٫۰۰۳=P) در واحدهای پژوهش تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر، بین مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی مدیریت تربیت بدنی، همبستگی آماری معنی داری وجود داشت (۰٫۰۰۱=P).
نتیجه گیری: وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی می تواند سبب موفقیت سازمان شود. پیشنهاد می شود برای رسیدن به حداکثر سطح مدیریت کیفیت فراگیر، اصول مدیریت کیفیت به کارکنان آموزش داده شود. بعلاوه، جهت کسب اثربخشی بالا انگیزه کار گروهی و مشارکت در انجام کارها در بین کارکنان تقویت گردد.