سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیراسادات فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه زابل
علیرضا شهریاری – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
محمد میرطاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه زابل
کاظم عابدینزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه زابل

چکیده:

مدل SWAT ، ابزاری جهت ارزیابی آب و خاک است که در مقیاس محلی برای بهبود مدیریت حوزه آبخیز توصیه میشود. این مدل، در سطح بین المللی به عنوان یک ابزار قوی پذیرفته شده و در حال حاضر در جهان به عنوان یک مدل قابل تطبیق که توانایی پشتیبانی از فرآیندهای چند منظوره محیطی را دارد، مورد استفاده قرار میگیرد، این ابزار مدیریت مؤثر حوزه آبخیز و تصمیم گیری آگاهانه برای توسعه بهتر آنرا حمایت می کند. دادههای ورودی شاملبارش،درجه حرارت، تابش خورشیدی، باد و رطوبت است که امکان ویرایش مجدد دادهها در نرم افزار به تعداد دفعات زیاد وجود دارد. در این مدل، ابتدا دادههای آب و هوایی یک دوره آماری حوزه آبخیز گرد آوری میشوند، سپسپارامترهای زمینی،شامل پوشش زمین و خاک در سامانه اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( تعریف میشوند و محاسبات درادامه به کمک روش سازمان حفاظت خاک ) SCS ( و شماره منحنی) CN ( انجام و جریان مسیریابی شده و بارش و رواناب حوزه برای یک دوره طولانی مدت شبیه سازی می شود. این روش برای ایالت متحده امریکا توسعه یافته و جهتاستفاده در هر حوزه نیاز به کالیبره شدن دارد. این ابزار به صورت بالقوه قابلیت ارزیابی حوزههای کوهستانی را داراست. آنچه این مدل را از سایر مدلهای فیزیکی متمایز میکند، توانایی تقسیم حوزه به واحدهای کوچک تر میباشد. در اینتحقیق، به معرفی و کاربرد مدل SWAT پرداخته شده است و تأثیر این ابزار در کنترل بهینه حوزه آبخیز مورد بررسیقرار گرفته است.