سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

باقر نیکوفر – کارشناس ارشد عمران سازه های دریایی
داریوش حکیمی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
علیرضا فرغ قراملکی – کارشناس ارشد عمران مهندسی آب

چکیده:

تامین نیازهای آبی به دلیل نوع مصرف (شرب، صنعت و کشاورزی) ماهیتی تناوبی (با دوره سالانه) دارد که در اثر مسائلی مانند رشد جمعیت دارای یک روند افزایشی است. با توجه به اهداف احداث سد به طور کلی شامل ذخیره آب برای مصارف صنعتی، خانگی و کشاورزی، بهبود کیفیت آب، کنترل و کاهش اثرات نامطلوب ناشی از سیل، بهبود شرایط زیست محیطی و تولید انرژی الکتریکی و بهره برداریهای تفریحی است. که به منظور تخصیص بهینه منابع مصرف در بهره برداری از مخزن سدها، مدلهای مختلفی بکار می رود که این مدلها عمدتا قابلیت شبیه سازی آب تخصیص یافته براساس سیاستهای بهره برداری را دارا می باشند سیاستهای بهره برداری براساس اولولیتهای مصرفی و تقاضا مشخص می شود، و یکی از این مدلها، مدل Ribasim می باشد، که برای شبیه سازی حوزه و تخصیص منابع به مصارف مختلف بکار می ورد. ابزاری جامع و انعطاف پذیر برای بهم پیوستن دادهای هیدرولوژیکی و فعالیتهای مصرف کننده آب می باشد بطور کلی کاربرد این نرم افزار در مدیریت یکپارچه منابع آب می باشد، که براساس منابع آب موجود(جریان سطحی، مخازن سدها، منابع آب زیرزمینی)، مصارف(شرب، صنعت، کشاورزی، آبزی پروری، زیست محیطی و …)، می تواند براساس الویت بندی انواع منابع و مصارف از منابع مختلف، تخصیص منابع آب را شبیه سازی نماید. در این مقاله ضمن معرفی نرم افزار Ribasim وتشریح ساختار مدل به کاربرد این مدل در حوضه رودخانه صوفی چای از ابعاد مدیریتی با اعمال سناریوهای مختلف بهره برداری از منابع آب در راستای تخصیص به منابع مصارف و جایگاه و منزلت واقعی مصرف بهینه پرداخته و بعد از اجرای مدل مذکور در حوضه رودخانه صوفی چای، نتایج ارزشمند تخصیص بهینه از مخزن سد علویان به منابع مصارف و کمبودها در مناطق مختلف بدست آمد.