سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم ایلانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه جغرافیا، ماهشه

چکیده:

مدیریت گردشگری شهری به عنوان یک وزنه تعادلی در چارچوب دستیابی به گردشگری پایدار شهری می باشد. هر گونه ناکارآمدی مدیریت گردشگری شهری بنا پیچیدگی جریان گردشگری در عصر حاضر پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال دارد. از این رو اهمیتبررسی مدیریت گردشگری شهری با توجه به مباحث مطرح شده راهکارهای مناسب برای سنجش وضعیت و پیامدهای جریان گردشگری در شهرها می باشد. در رابطه با تحلیلی مدیریت گردشگری شهری، مدل های مختلف کمی و کیفی وجود دارد که با توجه به گردشگری شهری مدلSWOT از این مدل در برخی پژوهشهای جغرافیایی سال های اخیر استفاده گردیده است. بر مبنای مدل فوق الذکر در یک مطالعه موردی منطقه ۱۲ تهران در رابطه به دو سازمان مرتبط با مدیریت یعنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری موردبررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تنها سازمان منطقه با عملکرد مثبت در زمینه مدیریت گردشگری، شهرداری منطقه ۱۲ تهران می باشد. هرچند این عملکرد در زمینه گردشگری منطقه ضعیف عمل نموده و با چالش ها و تهدیدهای برون سیستمی بسیاریروبرو می باشند. بر مبنای نتایج بدشت آمده راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه شکل گیری مدیریت متمرکز گردشگری در منطقه ارایه گردید.