سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی – دانشیار ژئومرفولوژی ، گروه جغرافیای طبیعی دانشکده علوم زمین ، دانشگاه

چکیده:

شناسایی منایع آبهی زیرزمینی در مناطق کارستی به علت قابلیت انحلال سنگ های کربناته مورد توجه محققین می باشد. حوضه سیروان با مساحتی معادل ۱۳۴۲۲ کیلومتر مربع در ایتانهای کردستان و کرمانشاه قرار دارد . اشکال متعدد کارستی از جمله لاپیه ها ، دولینها ، سینک هولها، پولیه ها و همچنین چشمه های کارستی حکایت از منابع آبهای زیرزمینی در این منطقه می کند این پژوهش با هدف شناسایی و تعیین مناطقی از حوضه سیروان که احتمال وجود منابع آبهای زیرزمینی بیشتر از سایر مکان ها وجود دارد ، انجام شده است . داده ای مورد استفاده شامل تصاویر ETM+ ، داده های راداری Aster ، نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ ، نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ، داده های اقلیمی ، داده های ژئومرفولوژیکی و مشاهدات میدانی بوده است. ابتدا از تصویر ماهواره ای سینک هولها استخراج گردید و سپس با استفاده از منابع داده ای ، لایه های سنگ شناسی ، کاربری ، شیب ، خطواره ها ، بارش و ژئومرفولوژی تهیه شد و بر اساس مشاهدات میدانی و روش فازی ، میزان عضویت آنها تعیین گردید. سپس لایه ها با استفاده از مدل Fuzzy-Logic ترکیب گردیدند و مناطقی که بیشترین احتمال را از نظر ذخیره منابع آب زیرزمینی داشتند ، مشخص شدند. برای تحلیل دقیق و صحت سنجی نتایج اخذ شده با لایه مربوط به داده های حاصل از تصاویر مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج مطالعات ضمن پهنه بندی قابلیت ذخایر آبهای زیرزمینی ، انطباق حداکثر پرامنش آنها را با سنگهای آهکی در گامای ۰٫۸ و حداکثر تراکم خطواره ها و دولین ها را با گامای ۰٫۷ نشان داد.