سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین راهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مکانی
محمد طالعی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

درعلوم مکانی خصوصا GIS آنالیز داده ها و استخراج اطلاعات مکانی از جایگاه مهمی برخوردار می باشد خوشه بندی مکانی یکی از مهمترین تکنیکهای غیرنظارتی آنالیز و استخراج اطلاعات مکانی می باشد که نه تنها به عنوان یک روش شناسایی توزیع الگوها بلکه ابزاری برای کاهش حجم داده ها و مدیریت اطلاعات مکانی می بادش درمسائل پیچیده ی تصمیم گیری به دلیل وجود نظرات فراوان و گاهی متناقض و اولویت ها ومعیارهای متفاوت خوشه بندی تک معیاره ی سنتی جای خود را به خوشه بندی چندمعیاری داده است دراین پژوهش پس از مرور اجمالی برخوشه بندی تک معیاره به روشهای خوشه بندی چندمعیاری مکانی پرداخته خواهد شد و سپس مدل DEA به عنوان یک روش جدید خوشه بندی چندمعیاره بررسی خواهد گشت DEA از جمله روشهایی استکه با توجه به ساختارگزینه ها و مساله ی تصمیم گیری یک خوشه بندی ساختارمبنای چندمعیاره را برروی واحدهای تصمیم یگری ارایه میدهد که نتایج خوشهب ندی بوسیله این روش قابل قبول بوده و خصوصیات و برتری هایی برسایر روشهای چندمعیاره مکانی داشته است.