سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فائزه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدصادق صادقیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
امیرحسین جاوید – دانشیار گروه علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق

چکیده:

درصد زیادی از حجم بارش در مناطق مختلف کشور تحت تاثیر عواملی همچون پوشش گیاهی، کاربری اراضی، شیب زمین و شکل حوضه آبریزبه رواناب سطحی تبدیل میشود. لذا برآورد حجم رواناب و بکارگیری روشهای جمعآوری آبهای سطحی برای تامین آب، روز به روز اهمیتبیشتری پیدا میکند. استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی این امکان را میدهد تا با شبیهسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی، رواناب حاصل از بارش و ذوب برف در حوضهها با کمترین هزینه و حداقل زمان ارزیابی شود. مدلDBH که در سال ۲۰۰۶ توسط دکتر تانگ در دانشگاه توکیو توسعهیافت، یکی از مدلهای هیدرولوژیکی است که دارای ویژگیهای فوق میباشد. هدف این تحقیق ارزیابی قابلیت مدلDBH در شبیهسازی رواناب برای حوضه آبریز لوارک است. نتایج بدست آمده از مقایسه بین رواناب مشاهدهشده و شبیهسازیشده توسط این مدل توانایی آنرا دربرآورد رواناب حوضه آبریز لوارک نشان میدهد