سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ترجمان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
داوود رشتچیان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی ونفت ، دانشگاه صنعتی شریف
جویا معروفی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

انفجار ناشی از نشت گازهای قابل انفجار در محیطهای بسته از مخاطرات عمده صنایع شیمیایی است. یکی ازاصول اساسی ایمنی، کنترل منابع اشتعال با استفاده از تجهیزات خاص محافظتی در مناطقی است که امکان(CFD وجود گاز و یا بخارهای قابل اشتعال در آنها وجود دارد. در این مقاله دینامیک سیالات محاسباتی ( ۱ جهت بررسی و تحلیل مخاطرات مرتبط با پخش گاز به کار رفته است. ابر گازی تشکیل شده در اثر نشت موادقابل اشتعال در مناطق خطرناک و اثر ونتیلاسیون بر آن توسط بسته نرم افزاری دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرار گرفته است.موارد مورد بررسی، شامل اثر حجم ونتیلاسیون و نسبت دانسیته مواد به هوا (سبکتر یا سنگینتر بودن نسبتبه هوا) بر حجم ابر گاز قابل اشتعال تشکیل شده است. مواد هیدروژن، اتیلن و بوتان مورد بررسی قرار گرفتهاند. طبق نتایج بدست آمده، دانسیته گاز تاثیر زیادی بر عملکرد ونتیلاسیون دارد، بطوریکه حجم ونتیلاسیون بر حجم ابر گازهای سبک تر از هوا بسیار موثر است اما با افزایش دانسیته این تاثیر کمتر میگردد. نتیجه دیگری که از این مطالعه حاصل میشود، این است که این مطالعه میزان کارآیی و مفید بودن دینامیک سیالات محاسباتی را در طبقهبندی مناطق مخاطرهزا به خوبی آشکار میسازد