سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نعیم بنی سعید – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست و کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور دزآب
سیدحسین هاشمی – دکتری مهندسی محیط زیست

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از مدل دو بعدیCEQUALW 2 با فرض احداث سد بر روی رودخانه خیرآباد، تغییرات کیفیت آب مخزن دریاچه سد خیرآباد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج شبی هسازی نشان م یدهد که مخزن دارای یک سیکل لای هبندیاست که ۸ ماه از سال ادامه م ییابد. اکسیژن محلول در دوره لایه بندی در عمق ثابت و با افزایش شدت لای هبندی غلظت آن کاهش یافته ب هگون های که در لای ههای میانی و پایینی غلظت آن به صفر نیز م یرسد. مخزن سد از نظر میزان مواد محلولمحدودیتی ندارد. همچنین میزان نیتروژن و فسفر ناشی از تجزیه مواد آلی تأثیر قابل ملاحظ های بر کیفیت آب دریاچه سدخیرآباد دارد