مقاله کاربرد مدل BASNEF در ارزیابی فعالیت فیزیکی منظم دختران دبیرستانی شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۹۶ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل BASNEF در ارزیابی فعالیت فیزیکی منظم دختران دبیرستانی شهر همدان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت فیزیکی
مقاله بزنف
مقاله نوجوانان
مقاله قصد
مقاله رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی معز معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه ای سیدمحمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: معینی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: روشنایی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فعالیت بدنی قسمت مهمی از سبک زندگی سالم است که عامل مهمی برای سلامتی در همه سنین محسوب می گردد. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر فعالیت جسمانی منظم در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر همدان با استفاده از مدل «بزنف» بود.
روش بررسی: در این پژوهش مقطعی ۶۲۲ دانش آموز دختر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از شش دبیرستان داوطلبانه وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک، فعالیت بدنی بین المللی و سازه های مدل بزنف بود که به روش خودگزارشی تکمیل گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصین و آلفا کرونباخ تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، آنالیز واریانس، تی مستقل و ضریب همبستگی انجام شد.
یافته ها: ۴۶٫۲ درصد دانش آموزان فعالیت بدنی سبک، ۲۸ درصد فعالیت بدنی متوسط و ۲۵٫۸ درصد فعالیت بدنی شدید داشتند. بین متغیرهای، پایه تحصیلی، تحصیلات مادر، سابقه ی فعالیت جسمانی با فعالیت بدنی دانش آموزان رابطه وجود داشت (P<0.05). نگرش نسبت به رفتار، قصد رفتاری و عوامل قادر ساز با فعالیت بدنی رابطه داشتند (P=0.01). هنجارهای انتزاعی از طریق قصد رفتاری بر فعالیت فیزیکی موثر بودند (P<0.0001).
نتیجه گیری: میزان پایین فعالیت بدنی دانش آموزان دختر در همدان ضرورت طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر مدل ها و تئوری های تغییر رفتار را برای ارتقا و حفظ فعالیت بدنی منظم مطرح می نماید.