سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

باقر نیکوفر – کارشناس ارشد عمران سازه های دریایی
داریوش حکیمی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
علیرضا فرغ قراملکی – کارشناس ارشد عمران مهندسی آب

چکیده:

تأمین نیازهای آبی به دلیل نوع مصرف (شرب، صنعت وکشاورزی) ماهیتی تناوبی ( با دوره سالانه) دارد که در اثر مسائلی مانند رشد جمعیت دارای یک روند افزایشی است. با توجه به اهداف احداث سد به طور کلی شامل ذخیره آب برای مصارف صنعتی، خانگی و کشاورزی، بهبود کیفیت آب، کنترل و کاهش اثرات نامطلوب ناشی از سیل، بهبود شرایط زیست محیطی و تولید انرژی الکتریکی و بهر هبردار یهای تفریحی است، که به منظور تخصیص بهینه منابع مصرف در بهر هبرداری ازمخزن سدها، مد لهای مختلفی به کار م یرود که این مد لها عمدتا قابلیت شبی هسازی آب تخصیص یافتهبراساس سیاس تهای بهر هبرداری را دارا هستند سیاس تهای بهر هبرداری براساس اولوی تهای مصرفی و تقاضا مشخص م یشود، و یکی از این مد لها، مدل Ribasim است، که برای شبی هسازی حوزه و تخصیص منابع به مصارف مختلف به کار م یرود. ابزاری جامع و انعطا فپذیر برای ب ههم پیوستن داد ههای هیدرولوژیکی و فعالی تهای مصر فکننده آب است به طور کلی کاربرد این نر مافزار در مدیریت یکپارچه منابع آب است، کهبراساس منابع آب موجود (جریان سطحی، مخازن سدها، مناب عآب زیرزمینی ) ، مصارف (شرب، صنعت، کشاورزی، آبزی پروری، زیست محیطی و…) ، م یتواندبراساس الوی تبندی انواع منابع و مصارف از منابع مختلف، تخصیص منابع آب را شبی هسازی کند. در این مقاله ضمن معرفی نر مافزارRibasim تشریح ساختار مدل به کاربرد این مدل در حوضه رودخانه صوفی چای از ابعاد مدیریتی با اعمال سناریوهای مختلف بهر هبرداری از منابع آب در راستای تخصیص به منابع مصارف و جایگاه و منزلت واقعی مصر فبهینه پرداخته و بعد از اجرای مدل مذکور در حوصه رودخانه صوفی چای، نتایج ارزشمند تخصیص بهینه از مخزن سد علویان به منابع مصارف و کمبودها در مناطق مختلف به دست آمد