سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد رستمکلایی مطلق – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:

حوزه نفوذ شهری یکی از عواملی است که با مناسبات و روابط شهر و روستا ارتباط نزدیک دارد. نقاط شهری بر حسب اندازه و عملکردشان نیروی جاذبه گسترده ای داشته و به ناچار روابطی را با محیط پیرامون خود ایجاد می کنند. بنابراین یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در ساختار شهری پرداختن به مسأله حوزه نفوذ شهر و تأثیر آن بر مراکز پیرامون می باشد. در این تحقیق به عنوان یک تحلیل ناحیه ای، بابلسر به عنوان یک مکان جغرافیایی و کانون شهری و فضاهای مسکونی دیگر به عنوان حاشیه و روابط و مناسبات این مکان ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از مدل احتمالی هاف نسبت به تعیین حوزه نفوذ شهرستان بابلسر با استفاده از نرم افزار Gis پرداخته شد. نتایج حاصله از مدل هاف نشان می دهد که احتمال مراجعه خریداران از بابلسر به شهر بابل بیش از دیگر نقاط می باشد. در این زمینه هرچه تعداد متغیری بیشتر باشد بههمان نسبت وسعت حوزه نفوذ و محدوده آن بیشتر شده و مرز حوزه نفوذ از شهر دورتر می شود. ذکر این نکته ضروری است که این مدل به تنهایی نمی تواند محدوده ی حوزه نفوذ شهرستان بابلسر را نشان دهد و ضرورت دارد با استفاده از روشهای جغرافیایی دیگر در کنار روشهای کمی برای تعیین دقیق حوزه نفوذاستفاده گردد.