سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید حسینی جناب – مدیر گروه مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی پژوهشکده سوانح طبیعی.
بهمن احمدی توانا – مدیر آموزش های کوتاه مدت پژوهشکده سوانح طبیعی.
امین حسینی شاوون – کارشناس ارشد آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران.

چکیده:

امروز ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی، می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایست های برخوردار شود. هرگز نم یتوان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است، مگر از آموزشهای ارائه شده ارزشیابی به عمل آید. همان طور که در بیشتر کتابها و مقالات آموزشی و مدیریتی بیان شده است برای تعیین ارزش دوره های آموزشی مد لها و الگوهای متعددی وجود دارد، که از مهمترین آنها می توان به مدل ارزشیابی کرک پاتریک KIRK PATRICKاشاره کرد. این مقاله با کاربرد مدل کرک پاتریک به ارزیابی میزان اثربخشی دور ههای آموزشی تخصصی کوتاه مدت مدیریت بحران در شریانهای حیاتی برای کارشناسان مدیریت بحران ۴ استان زلزله زده شمالغرب کشور (استانهای قزوین، همدان، کرمانشاه و زنجان) می پردازد. بدین منظور دور ههای آموزشی برگزار شده طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در ۴ استان یاد شده از نظر چهار شاخص مدل کرک پاتریک (واکنش فراگیران به دوره آموزشی، میزان یادگیری فراگیران، میزان تغییرات حاصل شده در رفتار فراگیران و نتایج حاصل از اجرای دوره های آموزشی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فراگیران با توجه به عوامل مهم موجود در یک دوره آموزشی، واکنش مطلوبی به دور هها نشان داده اند. از نظر یادگیری، دوره های آموزشی سبب ارتقای سطح یادگیری کارشناسان شده و میانگین نمرات افراد قبل و پس از دوره آموزشی، در سطح ( ۰,۰۱ ) معنی داری است؛ به علاوه، نتایج حاصل از آزمون Tدر مورد تمام مؤلفه ها، نشان داد این دوره ها سبب ایجاد تغییرات رفتاری مناسب در کارشناسان شده و نظر آنان در مورد بکارگیری مهارتها و آموخته های حاصل از دور هها در حیطه شغلی، مساعد و مثبت است. به طور کلی نتایج حاصل از مجموع چهار شاخص یاد شده نشان داد دوره های آموزشی ازشده نشان داد دوره های آموزشی از برخوردار بود هاند.