سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحسن صفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
محمدجواد منعم – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
عاطفه پرورش ریزی – استادیار دانشگاه تهران
ابراهیم امیری تکلدانی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق برای بررسی اثرسازه های تنظیم مختلف درکانال اصلی بردبی ورودی به آبگیرهای جانبی و درنهایت تعیین مناسب ترین سازه دریک شبکه مدل هیدرودینامیکی CanalMan استفاده شد کانال انتخاب شده برای شبیه سازی کانال bp19 واقع درشبکه فومنات است مدل با داده های اندازه گیری شده درشهریور ۱۳۹۰ واسنجی گردید نتایج نشان داد که با کاهش دبی درکانال سازه آمیل مانع ازتغییر دبی ورودی به آبگیرها می شود همچنین هنگامیکه سازه کنترل سرریز نوک اردکی باشد آبگیرهای پایین دست تغییر بیشتری نسبت به آبگیرهای بالا دست دارند که این امر عکس حالتی است که سازه کنترل دریچه قطاعی باشد.