سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد تقیان – دانشجوی دکتری هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
بنفشه زهرایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
علی حقیقی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده از قوانین جیره بندی درطول دوره خشکی یا مشرف به خشکی یک رویه معمول در مدیریت منابع آب است لذا علیرغم آنکه ممکن است قادر به تامین کل و یا بخش بیشتری از نیاز باشیم تنها قسمتی از خروجی مطلوب رها می گردد این عمل موجب ذخیره آب برای کمبودهای شدیدتر احتمالی آتی خواهد شد. یکی ازمباحث کلیدی دراین خصوص یافتن مقادیر بهینه استانه ذخیره مخازن درهر ماه برای شروع جیره بندی و ضرایب کسر تامین نیازها است بدین منظور در تحقیق حاضر از اتصال یک الگوریتم ژنتیک ساده به مدل شبیه سازی ARSP که خود مجهز به ساختار هزینه ای شبکه جریان و موتور برنامه ریزی خطی است استفاده گردید. دراین مدل ترکیبی تخصیص بهینه آب به اهداف مختلف بنا بر اولویت مورد نظر توسط برنامه ریزی خطی و جستجوی ضرایب و احجام استانه جیره بندی با استفاده ازیک الگوریتم ژنتیک ساده انجام می شود.