سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد کاظم امامی – کارشناس ارشد هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
حسن عبدی – کارشناس ارشد هیدرولیک، کارشناس فنی شرکت مهندسی سپاسد

چکیده:

تونلهای تخلیه کننده تحتانی یکی از سازههای جنبی سدها هستند که با توجه به نقش ویژه آنها در تخلیه و کنترل سیلاب و آبیاری پائین دست نیازمند طراحی دقیق میباشند و همواره اطمینان از عملکرد مناسب مجرا و تاسیسات آن باید مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا و با توجه به هزینه کم مدلهای عددی، پیش از ساخت مدلهای فیزیکی شرایط جریان در مدل عددی آنالیز شده و پس از اصلاحات لازم در صورت لزوم نسبت به ساخت مدل آزمایشگاهی بهینه اقدام میشود. در این تحقیق مدلسازی برای بازشدگی ۲۰% ،۶۰% و ۱۰۰% دریچه انجام و با استفاده از نتایج حاصله، ضمن بررسی شرایط جریان در تونل با مقطع مستطیلی و دایروی از نقطه نظر شکل و محل برخورد جتها، به مقایسه سرعت جریان و میزان ورود هوا به مجرا در یازشدگی های مختلف دریچه پرداخته شده است.