سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آناهیتا شرعی – کارشناس ارشد سا ز ههای آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشکده عل آب وم ، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مطالعات انجام گرفته در غالب شبک ههای آبیاری در کشو رهای در حال توسعه حاکی از عدم بازده مورد انتظار آنها است که عمدتاً ناشی از عملیات بهرهبرداری و نگهداری ناکافی و مدیریت غیر مؤثر حاکم بر این سیست مها تشخیص داده شده است بنابراین عملکرد ضعیف کانا لهای آبیاری از یک طرف و تأثیر آن در کاهش بهرهوری آب در کشاورزی از طرف دیگر ضرورت ارائه رو شهای مؤثر در بهرهبرداری بهینه از کانا لهای آبیاری را ایجاب نموده است. در این مقاله مدل ریاضی جدیدی معرفی م یشود که قادر است وضع موجود را ارزیابی نموده و بر اساس نیاز پاییندست، دریچ ههای آبگیر و کنترل را به منظور نیل به عملکرد بهینه و ارتقاء هر چه بیشتر بهرهوری آب کشاورزی در شرایط و محدودی تهای واقعی طرح ارائه کند. مدل شبیه ساز هیدرولیکیCanalman یک بسته نرمافزاری جهت شبی هسازی جریان غیرماندگار در شبکه کانا لهاست که خروجی آن شامل پروفیل سطح آب و دبی خروجی از کانا لها خواهد بود چنانچه ورود ی آن در برگیرنده مقطع عرضی بستر کانال، شیب طولی، عمق آب بالادست، مقدار دبی عبوری و ضریب مانینگ باشد. مدل Canalman قادر خواهد بود که چندین سازه را در مدل شبیهسازی کند و مبنای کالیبراسیون در این مدل ضریب زبری مانینگ است. در این تحقیق تلاش م یشود تا با استفاده از این مدل هیدرولیکی، مدیریتی مطلوب بر شبکه آبیاری طرح توسعه نیشکر امیرکبیر در استان خوزستان اعمال شود.