سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فهیمه بقایی شیره جینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گروه مهندسی عمران، تهران، ایر
سیداحسان شیرنگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه مهندسی عمران، کرج، ایران
احسان پورمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه مهندسی عمران، کرج، ایران
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

در بهره‌برداری از مخازن سدها، تصمیم‌گیرندگان و سازمان های مختلف با اهداف و مطلوبیت های متفاوت و متضاد وجود دارند.در دهه های اخیر، کاربرد مدل‌های رفع‌اختلاف در مدیریت منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار شدهاست. Shirangi et al. (2008) با تلفیق مدلشبیه‌سازی کمّی و کیفی مخزن و یک مدل بهینه سازی چند هدفه الگوریتم ژنتیک، منحنی تبادلی با اهداف کمّی و کیفی ارائه کردند. در این مقاله، با استفاده از یک مدل جدید رفع اختلاف گروهی که در آن امکان حضور گروهی از تصمیم‌گیرندگان با مطلوبیت های متفاوت فراهم شده است، نقطه بهینه بر روی منحنی تبادل ارائه شده تعیین شد. برای تدوین قوانین و سیاست های بهره‌برداری بهینه کمّی و کیفی از مخزن سد در زمان واقعی، کارایی مدل شبیه سازی هوشمند استنتاج تطبیقی عصبی-فازی مورد بررسی قرار گرفت.مطالعه موردی، سد ۱۵ خرداد می باشد که مخزن آن دارای مشکل مربوط به شوری آب است. نتایج حاصل، نشان دهنده کارایی مناسب مدل های ارائه شده برای رفع اختلاف و تدوین سیاست هایبهره‌برداری بهینه کمّی و کیفی از مخزنمی باشد