سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی عظیم مزرجی – کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی

چکیده:

اهمیت کیفیت نیروی انسانی اموزش دیده و تحقیق و توسعه درتدوین الگوی حسابداری نوین از طریق مدلهای رشد درون زا توضیح داده میشود دراین مقاله ضمن بیان یکی از مدلهای رشد درونزا یعنی مدل رشد با تغییر درون زای تکنولوژی مدلی برای تدوین الگوی حسابداری نوین معرفی میشود و تاثیر مثبت سه زیرنظام دانشگاه صنعت و دولت برارتقای مدیریت کیفیت درنظام آموزش عالی حسابداری بررسی خواهد شد همچنین روابط متقابل نیروی کار سرمایه انسانی تحقق و توسعه و نیز تاثیر متقابل آنها برارتقای مدیریت کیفیت و مدلهای حسابداری نوین بررسی خواهد شد ابتدا ماهیت فرایند تحقیق و توسعه بررسی می شود و درادامه سازماندهی عناصر و تاثیرات آن برارتقای مدیریت کیفیت درحسابداری نوین بررسی می شود.