سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین زاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی

چکیده:

سرریزهای کناری از سازه های مهم هیدرولیکی هستند که درکنار کانال و به موازات آن نصب شده و برای انحراف جریان از کانال اصلی به کانال انحرافی مورد استفاده قرارمیگیرند سرریزهای کناری کاربردهای فراوانیدارند که ازآن جمله می توان به انتقال آب از کانال اصلی به کانالهای فرعی درسیستم هایآبیاری و زهکش کنترل سیلاب و جمع آوری آبهای سطحی اشاره کرد مطالعات زیادی درارتباط با سرریزهای مستطیلی کناری وجود دارد اما درارتباط با فرمهای دیگر سرریز نظیر سرریزهای منقاری بررسی جامع و شناخت هشده ای صورت نگرفته است دراین تحقیق به بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان درسرریزهای کناری منقاری با استفاده ازنتایج مدل ازمایشگاهی و بهره گیری از روش عددی حجم محدود پرداخته شده است.