سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشید تاران – دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
صابر جباری –

چکیده:

در این مطالعه یک تابع هذلولوی مجانبی برای بیان وابستگی مکانی ضریب پخش آلاینده در محیط های متخلخلی همچون آبخوان ها، اتخاذ و در معادله حاکم بر انتقال آلاینده موسوم به معادله توده ای-پخش وارد شده است.این تابع مشخص می کند که ضریب پخش ابتدا با فاصله از محل تزریق آلاینده به محیط افزایش می یابد و سرانجام در فواصل زیاد به یک مقدار ثابت می رسد. برای حل معادله توده ای-پخش با ضریب پخش به صورت تابع هذلولوی مجانبی از روش حل تحلیلی استفاده شده است. این حل تحلیلی بر پایه ی بسط سری توانی و نیز کاربرد روش تغییر متغیر لاپلاس می باشد. برای پی بردن به صحٌت مدل، نتایج به دست آمده با نتایج حل عددی متناظر مقایسه شده است. نتایج نشان داد که منحنی های رخنه مربوط به مدل حاضر مطابق نتایج حل عددی است. این مطالعه یک کار تئوری بوده و در آن از داده های فرضی استفاده شده است.