سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

علی محمد خورشید دوست – دانشیار دانشگاه تبریز
مهدی فیض اله پور – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)،دانشگاه تبریز
صیاد اصغری – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)،دانشگاه تبریز

چکیده:

این مقاله به ارزیابی نقش عوامل موثر در وقوع لغزشهای توده ای در دامنه جنوبی کوه سبلان با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک می پردازد در تحلیل رگرسیون گاهی نیاز به ایجاد یک مدل برای یک متغیر در وضعیتی می باشد دراین حالت مدلهای متداول رگرسیونی مانند رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چندگانه مناسب نیستند رگرسیون لوجستیک این امکان را فراهم می کند تا مدلهای رگرسیونی برای چنین متغیرهایی ساخته شود. شیب دامنه ارتفاع میانگین بارش سالانه لیتولوژی و ناهمواریها از جمله متغیرهای وابسته ای می باشند که در وقوع لغزش دارای نقش تاثیر گذار بوده ودر این تحقیق برای تعیین احتمال وقوع لغزش مورد بررسی قرار میگیرند. از ۶ متغیر مستقل مورد استفاده دراین تحقیق ۳ فاکتور ارتفاع شیب دامنه و میانگین بارش سالانه کمی می باشند در صورتیکه جهت شیب کاربری اراضی و لیتولوژی پارامترهای کیفی می باشند.