سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جمال – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا نیکو – کاندیدای دکتری عمران – آب دانشکده فنی دانشگاه تهران، ج.ا.ایران
اکبر کریمی – دان شآموخته دوره دکتری عمران- آب دانشگاه صنعتی شریف، تهران ، ج.ا.ایران

چکیده:

آنالیز پایداری از مباحث اولیه و اصولی در زمی ن شناسی مهندسی است و مسئله پایداری سدهای خاکی ازمصادیق عینی آن به شمار می رود. از سوی دیگر، توجه به ماهیت غیر همگن خاک و نوسانات تراز مخزن بدلیلمسائل جوی و مباحث مدیریت بهر هبرداری از مخزن، شرایط عدم قطعیت حاکم بر این آنالیز را آشکار میسازد.از ای نرو مهندسین همواره در تعیین مقادیر دقیق پارامترهای مقاومت برشی خاک و درجه اشباع مصالح که ازعوامل تأثیرگذار بر پایداری سدهای خاکی هستند، با تردید مواجه بوده اند. توجه به این مسئله سبب گردید تادر این تحقیق، با بکارگیری محدود های محتمل از مقادیر ممکن برای هر یک از متغیرهای غیر قطعی مذکور،پایداری سد خاکی علویان واقع در استان آذربایجان شرقی در ۷۲۹ حالت مختلف بررسی گردد و فاکتور ایمنی به ازای هر حالت به روش تعادل حدی محاسبه شود. سپس بر مبنای نتایج حاصله، مدل دسته بندی گروهیداد ه ها(GMDH)برای پی شبینی مقدار فاکتور ایمنی در شرایط عدم قطعیت، آموزش داده شود. نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه دیگر نشان می دهد که استفاده از این رویکرد مد لسازی که همراه با توانایی یادگیری از طریق تجربه است، ابزاری مفید برای تحلیل بسیاری از مسائل عملی از جمله آنالیز پایداری است، چرا که بسیاری از اوقات داشتن داده ها بسیار راح تتر از داشتن حدسیات تئوریکی خوب در زمینه قوانین مسلط بر مجموعه و یا سیستمی است که داد هها از آن استخراج میشوند.