سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهسا سامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،
نوذر قرمان – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،دانشکده مهندسی و فناوری کشاور
خلیل قربانی – استادیارگروه مهندسی آب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این مقاله توانایی مدل درختی M5 برای تخمین تبخیرتعرق پتانسیل مورد ارزیابی قرار گرفته است . داده مورد استفاده در آن داده های روزانه ایستگاه هواشناسی شیراز شامل متغیرهای متوسط دمای هوا ، ساعات آفتابی، بارش، دمای نقطه شبنم ، متوسط رطوبت نسبی ، متوسط سرعت باد و فشار بخار واقعی است. متغیرهای خروجی مورد استفاده، تبخیرتعرق پتانسیل روزانه به روشهای پنمن- مونتیث و هارگرویز- سامانی هستند. عملکرد مدل درختی M5 در پیشبینی تبخیرتعرق پتانسیل به وسیلهی این دو روش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل درختی M5 در تخمین تبخیرتعرق پتانسیل به هر دو روش عملکرد بالایی دارد اما توانایی آن در مدلسازی تبخیرتعرق پنمن- مونتیث (R(2)=0/975, RMSE=0/346) نسبت به روش هارگریوز- سامانی (R(2)=0/837, RMSE=0/844) بالاتر است. مدل درختی نشان میدهد مهمترین پارامتر در تخمین تبخیرتعرق پتانسیل پنمن- مونتیث متوسط دمای روزانه است. آنالیز حساسیت نشان داد در روش پنمن- مونتیث متغیرهای بارش و فشاربخار و در روش هارگریوز متغیرهای بارش و دمای نقطه شبنم تاثیر کمتری دارند.