سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عیسی زاده – دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
سوده قدسی – دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی در جهان دارای آثار اقتصادی بسیاری بر مقاصد گردشگری می باشد. بنابراین، بسیاری از کشورهای دنیا درصدد بهره گیری پتانسیل های این بخش در جهت رشد و توسعه خود می باشند. از جمله آثار اقتصادی گردشگری می توان درآمد زایی، اشتغال زایی، اثر آن برواردات و ارزش افزوده را نام برد که هر یک از آنها به طور مستقیم، غیر مستقیم و القایی بر اقتصاد اثر می گذارند. به منظور بررسی این آثار از مدل داده- ستانده استفاده می شود. با استفاده از تجزیه و تحلیل داده- ستانده می توان ضرایب درآمد، اشتغال، واردات و ارزش افزوده را در دو نوع ضرایب نرمال و نسبی محاسبه نمود. در این تحقیق سعی بر آن است کاربرد تجزیه و تحلیل داده- ستانده در صنعت گردشگری و همچنین نحوه استخراج ضرایب مورد بررسی قرار گیرد.