سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کفشگری – دانشگاه تهران دانشکده فنی
علیرضا کشتکار –
محمدعلی موسوی –

چکیده:

فرایند جذب در ستون بستر ثابت بطور عمومی با مدلهای متعددی چون توماس، بلتر ، یان و … مدلسازی شده است همچنین در بین جاذبهای زیستی جلبکهیا قهوه ای پتانسیل جذب بالایی را از خود نشان داده اند بدین منظور هدف از این پژوهش مدلسازی جذب زیستی اورانیم محلول در آب با استفاده از جاذب زیستی سیستوسریا ایندیکا که گونه از جلبک قهوه ای می باشد در یک ستون بستر ثابت بررسی شد ازمایشات در شدت جریان ورودی pH= 4 0/7 ml/min و دمای محیط انجام شد میزان جذب یونهای اورانیم با استفاده از جاذب زیستی کلسینه شده در غلظتهای ورودی متفاوت بررسی و نتایج نشان داد که با افزایش غلظت ورودی به ستون از ۳۰ تا ۹۰ppm ظرفیت جذب جاذب افزایش می یابد. همچنین تطابق نتایج ازمایشگاهی با نتایج پیش بینی شده به کمک شکل خطی و غیرخطی مدل توماس بررسی شد. نتایج به دست امده از این پژوهش نشان داد که شکل خطی و غیرخطی مدل توماس برای پیش بینی منحنی های عبور مناسب و شکل غیرخطی آن مناسب تر می باشد.