سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عادل رحیماوی – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی-سازمان آب و برق خوزستان
محمد الباجی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
وحید چناری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

رودخانه کرخه پس از سد تنظیمی حمیدیه،به دو شاخه کرخه وکرخه نور منشعب می شود.شاخه کرخه در محل بخش مرکزی سوسنگرد خود نیز به دو شاخه هوفل و نیسان تقسیم شده که شاخه هوفل از بین دشتهایمزروعی حدفاصل شمال سوسنگرد تا غرب شهر بستان در سطحی بالغ بر ۰۳ هزار هکتار گذرنموده است.نوسانات حجم آب ورودی در مقطع هوفل و بهره برداری به شیوه سنتی از آب رودخانه زمینه ساز بروزچالشهای متعدد در مدیریت بهره برداری از این بخش حوزه آبریز شده است.در این تحقیق ،ابتدا مناسب ترین شاخصهای موثر در بهره برداری ازرودخانه،تعریف شده،سپس از طریق تکمیل پرسشنامه،هریک از شاخصها بهصورت زوجی)دوبدو( مورد مقایسه قرار گرفته آنگاه از طریق مدل تصمیم گیری Electer روابط غیر رتبه ای با در نظر گرفتن معیارهای خاص مفهوم مدیریت ریسک در انتخاب گزینه برتر به رتبه بندی انتخاب های فرا رو،می پردازیم.درپایان با استفاده از نرم افزار Maple8.5 وزن تک تک شاخصها را محاسبه نموده و از طریق اوزان بدست آمده،رتبه هریک از شاخصها بدست می آید