سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی حبیبی داویجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
محمدابراهیم بنی حبیب – دانشیار دانشگاه تهران
سیدرضا هاشمی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

درایران منابع آب زیرزمینی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و تغییر درکیفیت آبهای زیرزمینی که معمولا براثرمدیریت غلط استحصال آب رخ میدهد مقدمه ای برتخریب سایر منابع میباشد درمناطق خشک که وابستگی به منابع آب زیرزمینی بیشتر است اثرتخریبی شدت بیشتری نسبت به سایر مناطق خواهد داشت درسالهای اخیر به دلیل برتری روشهای زمین آمار و مدل کاربردی منطق فازی نسبت به روشهای سنتی ازطریق کاهش نمونه برداری کاهش هزینه ها و بالا بودن تخمین ها محققان با استفاده از این روش ها مبادرت به تهیه نقشه خصوصیات آب زیرزمینی نموده اند با توجه به موارد فوق و لزوم تامین آب شهربیرجند بهره برداری بهینه از پتانسیل محدود سفرههای آب زیرزمینی دشتهای مجاور باید درنظرگرفته شود انتخاب این مکان ها باید با توجه به محدودیت کیفی ابخوان به لحاظ وجود شوری فلزات سنگین و سختی درآب و الزامات مربوط به بهبود کیفی اب استحصال شده انجام پذیرند.