سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رئوف سید شریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

عملکرد ذرت در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها پایین است. یکی از مهمترین فاکتورهای موثر، عدم کاربرد تراکم گیاهی مطلوب و اختلاف هیبریدهای ذرت در واکنش به تراکم گیاهی است. به منظور بررسی تاثیر تراکم های مختلف بوته بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام ذرت هیبرید، ،آزمایشی در سال زراعی ۸۶ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی را ارقام ذرت در سه سطح (SC-504 و DC-370 و SC-404) با تراکم های مختلف (۸ و ۱۰ و ۱۲ بوته در متر مربع) شامل می شدند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در تراکم ۱۰ بوته در متر مربع تعلق داشت. ارقام واکنش مختلفی به عملکرد داشتند. بیشترین عملکرد به رقم SC-504 تعلق داشت. در این بررسی با استفاده از مدل الیس و پاتیا فیلهو پارامترهای مربوط به پر شدن دانه ارزیابی گردید. کلیه پارامترها به طور معنی داری تحت تاثیر رقم و تراکم قرار گرفتند. حداکثر وزن دانه، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در تراکم های پایین بوته بدست آمد. مقایسه میانگین ترکیبات تیماری نشان داد که حداکثر وزن دانه (۰/۳۵ میلی گرم) و دوره موثر پر شدن دانه به ترکیبات تیماری هیبرید SC-504 با تراکم ۸ بوته در متر مربع و SC-404 با تراکم ۸ بوته در متر مربع و حداقل آن به ترکیب تیماری DC-370 با تراکم ۱۲ بوته در متر مربع تعلق داشت.