سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید نظرلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان باشگاه پژوهشگران جوان تاکستان
رئوف سید شریفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
کاظم خاوازی – استادیار موسسه تحقیقات علوم آب و خاک
عبدالقیوم قلیپوری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر باکتری افزاینده رشد و نیتروژن در برآورد سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگردان رقم مستر، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل کود نیتروژن در سه سطح ( صفر و ۸۰ و ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار) و باکتری محرک رشد در چهار سطح ( عدم تلقیح، تلقیح بذور با ازتوباکتر، تلقیح بذور با آزوسپریلوم و تلقیح بذور با سودوموناس بودند. نتایج نشان داد که در بین ترکیب باکتری های محرک رشد و سطوح مختلف کود نیتروژنه، از نظر دوره موثر پرشدن، حداکثر وزن دانه و طول دوره پر شدن دانه تفاوت های وجود دارد. به عبارتی شیب خط برازش شده یا سرعت پر شدن دانه در تلقیح بذر با باکتری یکسان نبود.