مقاله کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در پیش گیری از پوکی استخوان در رابطین بهداشت مراکز بهداشتی – درمانی شهر خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در پیش گیری از پوکی استخوان در رابطین بهداشت مراکز بهداشتی – درمانی شهر خرم آباد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل اعتقاد بهداشتی
مقاله پیش گیری
مقاله پوکی استخوان
مقاله رابطین بهداشت
مقاله مراکز بهداشتی – درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: طراحی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: لشگرآرا بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است که با ایجاد اختلال ساختاری در استخوان، زمینه را برای بروز شکستگی استخوان مستعد می سازد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مدل اعتقاد بهداشتی در پیش گیری از استئوپروز در رابطین بهداشت شهرستان خرم آباد در سال ۹۰-۱۳۸۹ انجام گردید.
روش ها: مطالعه حاضر نیمه تجربی از نوع قبل و بعد بود که بر روی ۱۰۰ رابط بهداشتی که به صورت تصادفی به دو گروه ۵۰ نفره آزمون و شاهد تقسیم شده بودند، انجام گرفت. سپس در طی سه مرحله (قبل از مداخله، بلافاصله بعد از مداخله و سه ماه بعد ار مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و توسط آزمون Repeated measurement صورت گرفت.
یافته ها: قبل از مداخله تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات سازه های مختلف این مدل در دو گروه مشاهده نشد. اما بعد از مداخله در گروه آزمون میانگین نمره آگاهی و سازه های مختلف مدل (حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده و موانع درک شده) به طرز معنی داری افزایش پیدا کرد (P<0.05). اما در بخش عملکرد، مصرف کلسیم در هر دو گروه آزمون و شاهد کاهش یافت.
نتیجه گیری: مدل اعتقاد بهداشتی با آن که برای طرح ریزی برنامه هایی جهت پیش گیری از بیماری و سوانح مفید می باشد، لیکن به طور ایده آل برای ارتقای رفتارها به ویژه تغییر رفتار طولانی مدت و رفتارهایی که به عوامل اقتصادی و اجتماعی وابسته اند مناسب به نظر نمی رسد.