سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده حجت – دانشگاه شهید باهنر کرمان
ناصر حسین زاده گویا – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

شار حرارتی زمین گرمایی یکی از مه مترین شاخصه ها در تعیین محل مناطق دارای پتانسیل زمی نگرمایی میباشد. در این مقاله، کاربرد مدلهای میدان مغناطیسی ماهوارهای بهعنوان یک روش جدید و کارآمد برای اکتشاف مقدماتی نواحی با پتانسیل زمینگرمایی ارائه شده است. در این روش، ابتدا با استفاده از مد لهای میدان مغناطیسی ماهواره ای، عمق ه مدمای کوری محاسبه م یشود. سپس، با در نظر گرفتن یک مدل حرارتی برای پوسته، شار سطحی حرارت محاسبه شده و بر اساس آن، پتانسیلهای زمین گرمایی مورد بررسی قرار میگیرد. این روش برای استفاده در مناطق وسیع و بهویژه کشورهای در حال توسعه که دادههای مستقیم بسیار محدودی موجود است، بسیار مناسب میباشد. در صورت دسترسی به اطلاعات کمکی و سایر ابزار شناسایی، مرحله تصمیمگیری با دقت بالاتری همراه خواهد بود.