سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سلیمانی مطلق – کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری
محمد اکرامی –

چکیده:

باتوجه به روند پیچیده رسوبگذاری و فرسایش دررودخانه ها و اهمیت زیادی که تغییرات مورفولوژی رودخانه ها درطرح های ساماندهی و لایروبی دارد نیاز به شناخت تغییرات مورفولوژی رودخانه ها شدیدا احساس میگردد معمولا مقاطع لایروبی شده رودخانه ها با مشکل تجدید فوری انباشت رسوب و فرسایش کف و کناره مواجه اند از این رو تعیین محاسبه دقیق لایروبی و شناخت اثرات آن از راه کارهای کاهش آن است بدین منظور درتحقیق حاضر جهت پیش بینی شرایط زمان اجرا و اثرات لایروبی ازمدلهای GSTARS)SSARR-SMS SSIIM و RBD3 استفاده شد نتایج نشان دادکه مدل GSTARS روند و مقدار رسوب گذاری بعدازلایروبی مدل GSTARSSSARR-SMS کاهش تراز آب ناشی ازلایروبی را دررودخانه های تنگ بیشتر ازسایر رودخانه ها مدل SSIIM اثرافزایش جابجایی حفره لایروبی شده و مدل RBD3 مقاطع مورد نیاز به لایروبی حجم لایروبی زمان و هزینه لایروبی را تشخیص میدهند.