سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی اسلام زاده – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
مهیار یوسفی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جهاد اقتصادی باید با تکیه بر روشهای علمی نوین صورت گیرد تا ضمن بررسی دقیقتر پروژههای اقتصادی، مسیر دسترسی به اهداف کوتاهتر شده و نتایج واقعبینانهتری حاصل گردد. در مدیریت اقتصادی پروژههای صنعتی و معدنی بسیاری از پارامترها مربوطبه آینده میباشند بنابراین این بررسیها بر مبنای پیشبینی استوار هستند. در این حالت به منظور حصول نتایج واقعبینانهتر، تکنیکهای بررسی اقتصادی تحت شرایط عدم قطعیت و ریسک یعنی مدلهای شبیهسازی و پویا، میتواند کمک موثری در پیشبینی دقیقتر پارامترهای آینده و تحلیل پروژهها نماید. در این مدلها رفتار یک یا چند فاکتور بطور قطعی شناخته شده نیست و این عدم قطعیت نه به صورت یک عدد ثابت، بلکه به صورت یک متغیر تصادفی در نظر گرفته شده و رفتار متغییرهای تصادفی از طریق برآورد یک تابع توزیع احتمالی تحلیل میشود. مقاله حاضر با هدف بررسی اقتصادی فرآیند مالی در حالت ریسک، به تشریح نقش شبیهسازی در شرایط عدم قطعیت در تحلیل سیستمهای اقتصادی پرداخته است. به این منظور در یک مطالعه موردی از اطلاعات به دست آمده از سالهای گذشته و حال، به عنوان مبنایی برای تخمین رفتار آینده پارامترهای تاثیرگذار و دارای عدم قطعیت استفاده شده و میزان این تغییرات به صورت یک تابع توزیع احتمالی پیشبینی شده است. در نهایت با استفاده از تکنیکهای شبیهسازی، رفتار آینده سیستم در شرایط ریسک مدلسازی شده و تحلیل گردیده است. نتایج نشان میدهد که استفاده از مدلهای شبیهسازی میتواند در پیشبینی آینده و تحلیل مالی سیستمهای اقتصادی صنعتی و معدنی، دقیقتر عمل نموده و موجب دسترسی به نتایج بهتر اقتصادی شود.