سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم توکلی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد قوچان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ایران

چکیده:

درسالهای اخیر مساله ایمنی غذا مورد توجه ویژه جوامع قرارگرفته است وموضوع تامین غذای با کیفیت به عنوان دغدغه اصلی انسانها مطرح می شود پیشرفت روزافزون صنایع غذایی در سالهای اخیر این صنعت را نیازمند ابداع روشهای دقیق و صحیح پیشگویی و ارزیابی خطرات بالقوه موجوددر غذاها نموده است. نیاز به اطمینان از ایمنی و کیفیت میکروبی غذاهای تولید شده علاقه به استفاده از مدلهای ریاضی برای ارزیابی کمیت و پیش بینی رفتار میکروبها را برمی انگیزد. طی ۲۰ سال اخیر میکروبیولوژی پیشگویانه به منظور پیش بینی وقوع پاتوژن های الوده کننده مواد غذایی خصوصا برای باکتریها گسترش یافته است اما مدلهای پیشگویی برای رشد کپک ها و متابولیت های کپکی گسترش زیادی نداشته است. در عین حال با توجه به توجیهات اخیر به کپک ها و خطرات وجود متابولیت های کپکی در غذای انسان ها شرایط تغییر یافته و مطالعاتی نیز در زمینه مدلهای پیشگویی رفتار قارچها انجام شدهاست.