سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود یزدان پناه – دانشجوی دکترای بخش ترویج و آموزش کشاورزی
نوذر منفرد – عضو هیات علمی موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده های طبیعی است که در ایران بصورت مرتب تکرار می شود. یکی از چالشهای عمده به شمار می رود. در این میان شناخت رفتار کشاورزان در هنگام خشکسالی عاملی ضروری و مهم برای تصمیم گیرهای بعدی خواهد بود و عامل مهمی در کاهش میزان آسیب پذیری کشاورزان است. لذا هدف مقاله حاضر که در استان بوشهر انجام پذیرفته بررسی رفتار مدیریتی کشاورزان می باشد. نتایج رگرسیون نشان داد ۵ متغیر، نیت کشاورزان، آگاهی از بروز خشکسالی، اثرات حشکسالی بر کشاورزان، هنجار ذهنی و میزان زمین دیم کشاورزان قادر به تبیین بیش از ۶۰ درصد رفتار کشاورزان می باشد