سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان انشاییه – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاور
آزاده عبدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاور
محبوبه مدنی –
ایرج نحوی –

چکیده:

مخمرها به صورت گسترده به عنوان فاکتورهای سلولی برای تولید نان و اخیراً محصولات متابولیکی مختلف مثل ویتامین ها، اتانول، اسید سیتریک و لیپید ها استفاده می شوند. لیپیدهای سنتز شده توسط میکروارگانیسم ها در صنعت دارویی جهت مقاصد تکنیکی یا به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می گیرند. آن ها توانایی جایگزین شدن برای لیپیدهای غذایی و استریفیکاسیون داخلی را دارند. برای کاهش قیمت روغن های میکروبی تحقیق در مورد منابع ارزان قیمت کربن مثل مواد هیدرولیز لیگنوسلولزی به جای گلوکز بسیار با اهمیت است. بنابراین توانایی متابولیز لیگنوسلولز توسط میکروارگانیسم های مولد چربی می تواند یک شرط مهم در رقابت با رقبای اقتصادی باشد. در این تحقیق ابتدا مخمر کریپتوکوکوس آلبیدوس با قابلیت بالای تولید چربی انتخاب شده، پس از آن به بهینه سازی شرایط کشت نظیر دما، هوادهی pH مدت زمان و غلظت گلوکز و سولفات آمونیوم پرداختیم. گلوکز بهترین معیار جهت مقایسه توانایی تولید و ارزیابی عملکرد میکروارگانیسم های مولد چربی است. پس از آن توانایی رشد میکروارگانیسم برتر بر روی زایلوز و میزان تولید چربی در این محیط در شرایط بهینه سنجیده شد. زایلوز یکی از فراوانترین قندهای ۵ کربنه در طبیعت است و میکروارگانیسم های با قابلیت رشد بر روی آن دارای اهمیت می باشند. در انتها مخمر مورد بررسی بر روی سبوس برنج به عنوان منبع کربن کشت داده شد. این مخمر بر روی گلوکز، زایلوز و سبوس برنج همراه با گلوکز محتوای لیپیدی به ترتیب ۵۸ و۴۸ % و ۴۵ % ایجاد کرد