سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود مخدومی – مهندسین مشاور قدس نیرو
مجید آذرآسا – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

یکی از مسائلی که امروزه در بهره برداری صحیح و اصولی از شبکه توزیع به شدت مورد توجه قرار می گیرد" تعیین نقاط مانور" شبکه در حالت کار عادی می باشد. توجه به این مسئله از یک سو موجب کاهش هزینه های سیستم شده و از سوی دیگر با توزیع بهینه ومتناسب بارروی فیدرها، بهره برداری صحیح از شبکه را میسر می سازد که این امر به نوبه خود افزایش طول عمر مفید تجهیزلت را به دنبال خواهد داشت. تا کنون روشهای متعددی جهت کاهش تلفات شبکه های توزیع از طریق تعیین محل نقاط مانور و تعیین آرایش بهینه شبکه ارائه شده ولی در هیچیک از آنها، محاسبات قابلیت اعتماد به عنوان یک پارامتر مهم مد نظر قرار نگرفته است. هدف از ارائه این مقاله، معرفی روشی جهت تعیین کلیه آرایشهای مجاز شبکه با توجه به محدودیتهای فنی، تشکیل یک تابع هدف به صورت مجموع هزینه های ناشی از تلفات و نیز هزینه های ناشی از انرژی تغذیه نشده( در اثر خطای اجزای شبکه)، حداقل نمودن تابع هزینه به کمک" دو ابزار محاسبات پخش بار" و " محاسبات قابلیت اعتماد" با تعیین محل قرار گرفتن نقاط مانور و در نهایت اجرای روش پیشنهادی روی یک شبکه نمونه به کمک نرم تفزار نوشته شده به این منظور می باشد.