سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد خانمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سید علی حسینی ابری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
فرزین مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

برای مطالعه اثرات کاربرد متقابل زئولیت و کود دامی بر بهبود رشد و نمو گیاه سورگوم و نقش آن بر عملکرد و اجزای عملکرد این گیاه، آ زمایشی در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت . تیمار آزمایش شامل دو سطح مصرف زئولیت : شاهد (عدم مصرف زئولیت)و مصرف ۱۶ تن در هکتار زئولیت و همچنین سه سطح کود دامی: شاهد(عدم مصرف کود دامی)، مصرف ۱۵ تن در هکتار کود دامی و مصرف ۳۰ تن در هکتار کود دامی در نظر گرفته شد . بهترین تیمارآزمایش برای صفت تعداد برگ Z2M2 شامل مصرف ۱۶ تن در هکتار زئولیت و ۱۵ تن در هکتار کود دامی بود . بهترین تیمارآزمایش برای صفت شاخص سطح برگ Z2M1 شامل مصرف ۱۶ تن در هکتار زئولیت و بدون مصرف کود دامی بود . بهترین تیمارآزمایش بی صفات ارتفاع گیاه و ارتفاع گل آذین Z2M3 شامل مصرف ۱۶ تن در هکتار زئولیت و مصرف ۳۰ تن در هکتار کود دامی بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمایش استفاده از زئولیت و کود دامی از طریق افزایش خلل و فرج خاک باعث افزایش رشد ریشه و به دلیل توانایی زئولیت در بهبود ظرفیت تبادل کاتیونی باعث افزایش جذب آب و ازت و مواد معدنی توسط گیاه می گردد که نهایتا منجر به افزایش رشد و نمو گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد علوفه می گردد.