سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی وطنی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
غلامرضا وکیلی نژاد –
مرتضی اصغری –

چکیده:

در این تحقیق جداسازی تولوئن از هپتان به عنوان نماینده ای از مواد آروماتیک و آلیفاتیک به روش استخراج توسط مایعات یونی، مورد بررسی واقع شده است. در محدده غلظت تقریباً ۵ درصد تولوئن در فاز آلیفاتیک در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد برای تمامی مایعات یونی مورد بررسی و سولفولان، انتخابپذیری و ضریب توزیع تولوئن و هپتان مقایسه شده است. در مقایسه با سولفولان که یکی از مهمترین حلال های صنعتی برای استخراج هیدروکربن های آروماتیک از مخلوط هیدروکربن های آروماتیک و آلیفاتیک میباشد، چندین مایع یونی برای استخراج تولوئن از مخلوط تولوئن و هپتان مناسب میباشند. مشاهده میشود که انتخابپذیری مایعات یونی با کاتیون پیریدینیومpyridinium) و آنیون تترا فلوروبوریت tetrafluoroborate) میتوانند تا حدود ۲/۵ برابر بیش از انتخابپذیری سولفولان در دمای ۴۰ درجه در تمامی غلظتهای تولوئن در فاز آلیفاتیک باشند. نشان داده شده که با افزایش دما، انتخابپذیری تولوئن/هپتان در مخلوط کاهش مییابد. این کاهش ناشی از افزایش ضریب توزیع هپتان بوده و مستقل از ضریب توزیع تولوئن میباشد.